Doc. dr. sc. DARKO NOVOSEL, logoped

Objavljeno: 09.09.2023.
image

Darko Novosel (1948. – 2023.)

NOVOSEL, Darko (Jakopovec 1948. – Varaždin 2023.) nakon osnovne i srednje medicinske škole završene u Varaždinu, školovanje je nastavio na Fakultet za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu, smjer ‘Govorni poremećaji – mentalna retardacija’ paralelno radeći na Odjelu za neurologiju varaždinske bolnice. Po završetku studija radi kao logoped u Djelatnost za zdravstvenu zaštitu školske djece i omladine u okviru Doma zdravlja Medicinskog centra u Varaždinu, a kasnije je godinama vodio Odjel za logopediju Opće bolnice Varaždin. Godine 1979. godine osniva Kabinet za rehabilitaciju govora i slušanja. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisuje postdiplomski studij 1980. godine iz Školske higijene, a magistarski rad s temom „Komparativna EEG analiza u djece koja mucaju“ uspješno je obranio 1982. godine.

Na stručnom planu, zahvaljujući primarno suradnji s liječnicima određenih specijalnosti (neurolozi, psihijatri, pedijatri) provodi zajednička istraživanja i realizacije programa, organizira stručne kongrese, simpozije i seminare diljem Hrvatske. Doktorsku disertaciju na temu „Elektromiografska biološko-povratna veza i mucanje“ obranio je 1991. godine na Fakultetu za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu. Zahvaljujući interdisciplinarnom pristupu logopedskoj problematici, 1985. godine počeo je s pripremama  za suvremeniju koncepciju dijagnostike i rehabilitacije pacijenata s govornim i jezičnim poteškoćama. Tada se zapravo u Varaždinu počela razvijati koncepcija multidimenzionalnog pristupa dijagnostici i terapiji različitih poremećaja i simptoma. Konstruirani su prvi aparati za EMG biofeedback tehniku u terapiji mucanja, spektralni analizatori za korekciju artikulacije te rehabilitaciju osoba oštećena sluha.

Različiti oblici stručne edukacije omogućili su mu da počinje šire i drugačije gledati na logopedsku problematiku. Početkom 1994. godine kao autor pojavljuje s novom koncepcijom dijagnostike i terapije mucanja po nazivom ‘VaLMod program’ (Varaždinski Logopedski MODel). Taj je program u području logopedije i jedini program koji je znanstveno provjeren /Ministarstvo znanosti i Fakultet za defektologiju/ u Hrvatskoj.

Zahvaljujući izvanrednim rezultatima na tom području i dobivenim priznanjima surađivao je s mnogim velikim svjetskim stručnjacima iz Austrije i Njemačke. Budući se navedeni stručnjaci bave problemom afazije, uspješno je realizirana ideja da Hrvatska ima svoj prvi rehabilitacijski program za pacijente s afazijom pod nazivom MODAKThr, a čiji su autori mr.sc. Tatjana Novosel-Herceg, prof., doc.dr.sc. Darko Novosel, prof. i doc.dr.sc. Mike W. Roth. MODAKThr (MODalitetna AKTivacija) vrlo se uspješno koristi u nekoliko specijaliziranih bolnica u Hrvatskoj i Austriji.

Za koncepciju dijagnostike i terapije mucanja, disfonija i drugih psihofizioloških poremećaja te izvanrednih rezultata, VaLMod program je dobio brojna i značajna priznanja u Hrvatskoj, Švicarskoj, Njemačkoj i SAD: Velika nagrada na INOVAR 94 u Varaždinu, Brončana medalja na INOVA 1995. godine u Zagrebu, Pozlaćena medalja iz područja medicine na Salonu inovacija u Ženevi 1995. godine, Zlatna medalja za tehnička i programska rješenja te uspješne rezultate iz područja medicine u Nürnbergu 1995. godine te Zlatna medalja na najvećem Salonu inovacija u Pittsburghu /SAD/ 1998. godine iz područja terapeutike.

Bio je dugogodišnji vanjski suradnik Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje je predavao kolegij „Afazija“ studentima dodiplomske nastave te kolegij „Bolesti centralnog živčanog sustava“ polaznicima poslijediplomskog studija. Predavao je navedene kolegije i na Medicinskom fakultetu u Tuzli. Preko 20 diplomskih radova, 3 magistarska rada i 3 doktorske disertacije ostvareni su u Varaždinu na VaLMod programu. Širom Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine te Austrije u logopedskim kabinetima i centrima koriste se uređaji i PC programi koji su proizvedeni u Varaždinu i produkt su vlastitih stručnih i znanstvenih spoznaja. Objavio je preko 30 stručnih i znanstvenih radova u Hrvatskoj, Austriji i Njemačkoj.

_______________

Izvor: VaLMod Centar logopedije Varaždin