Milan Kruhek

MILAN KRUHEK, dr. sc., arheolog i povjesničar

Dr. sc. Milan Kruhek KRUHEK, Milan (1940. – 2022.), hrvatski arheolog i povjesničar, rođen je u Zamlači (Općina Vidovec). Osnovnu školu završio je u Varaždinu, a Dominikansku klasičnu gimnaziju u Bolu na Braču. Arheologiju i klasičnu filologiju diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a poslijediplomski studij Pomoćnih povijesnih znanosti s magisterijem završio je na […]