EU najavljuje financijske potpore za vlasnike i upravitelje šuma

Objavljeno: 21.04.2023.
image

Vijeće EU i Parlament usvojili bitnu LULUCF uredbu

Izvor: hsups / Foto: Anđelko Stričak

ZAGREB (20. 4. 2023.) – Korištenje zemljišta, promjene u korištenju zemljišta i šumarstvo (LULUCF) je jedan od najznačajnijih sektora u smislu doprinosa ispunjavanju cilja smanjenja emisija stakleničkih plinova Europske unije. Na temelju prijedloga Europske komisije iz srpnja 2021., Vijeće i Parlament usvojili su Uredbu o izmjenama i dopunama u pogledu područja primjene, pojednostavljivanja pravila o izvješćivanju i usklađenosti te utvrđivanja ciljeva država članica za 2030. i obvezivanja na zajedničko postizanje klimatske neutralnosti do 2035. u sektoru korištenja zemljišta, šumarstva i poljoprivrede (Land Use, Land Use Change and Forestry, LULUCF) – navodi portal www.hsups.hr

Nova uredba postavlja opći cilj na razini EU-a od 310 Mt CO2 ekvivalenta neto uklanjanja u LULUCF sektoru do 2030. Svaka zemlja ima svoj cilj uklanjanja ugljika koji treba postići do 2030. godine. Budući da je cilj uklanjanja ugljika na razini EU-a vrlo ambiciozan, zbog promjenjivih klimatskih uvjeta, u nekim zemljama cilj će biti teško postići bez smanjenja razine sječe. Smanjenje razine sječe moglo bi imati negativan utjecaj na isporuku održivih sirovina temeljenih na drvu za potrebe bioekonomije, kao i na obvezu vlasnika šuma da doprinesu pravovremenim praksama upravljanja koje su potrebne za održavanje dobrog stanja šuma i akumulacije ugljika i nakon 2030. godine.

Pozitivno je da su institucije odlučile ne kombinirati emisije iz poljoprivrede sa šumarstvom (sektor AFOLU) što je moglo dovesti do kompenzacije emisija šumarskog sektora u drugim sektorima.
Iz perspektive vlasnika šuma obećavajuće je da je EU voljna proširiti kategorije HWP (Harvested Wood Products) i uključiti nove kategorije drva u obračun LULUCF-a. Unatoč tome, još uvijek ostaje nejasno koji će proizvodi biti uključeni u budućnosti i koliko će opseg mogućih dodataka biti ograničen. Opseg ovih proizvoda ne treba previše sužavati jer su svi materijali na bazi drva ključni za zamjenske fosilne proizvode.

U preambuli Uredbe također je, za vlasnike šuma, vrlo bitno da se u članku 25. poziva na odvajanje dijela prihoda ostvarenih na dražbama EU ETS emisijskih jedinica za pružanje financijske potpore vlasnicima i upraviteljima šuma.